Analiza kvaliteta preduzetničkog ekosistema sektora informaciono-komunikacionih tehnologija Republike Srpske

Udruženje poslodavaca informaciono-komunikacionih tehnologija ICT Business Srpska, u periodu od 20.04 – 16.05.2023. godine, sprovelo je jedinstveno kvantitativno onlajn istraživanje s ciljem analize kvaliteta preduzetničkog ekosistema sektora informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) Republike Srpske. Istraživanjem je kontaktirano 109 privrednih društava evidentiranih u APIF-ovoj bazi podataka iz 2020. godine, primjenom modifikovanog GEM NES ekspertskog upitnika, na osnovu kojeg se procjenjuju uslovi koji utiču na preduzetničke aktivnosti u Republici Srpskoj, sa fokusom na IKT sektor. Cilj istraživanja je identifikovanje ključnih faktor uspostavljanja kvalitetnog preduzetničkog ekosistema IKT sektora. Rezultati istraživanja biće korišćeni za potrebe preporuka formulisanja razvojnih politika i konkretnih mjera podrške razvoju preduzetništva i IKT sektora u Republici Srpskoj. 11 ispitanika (uzorak je iznosio 10,09% od ukupne statističke mase) koji su učestvovali u istraživanju, kao i prosječna ocjena kvaliteta elemenata preduzetničkog ekosistema IKT sektora Republike Srpske, navode nas na zaključak da je neophodno uspostaviti model četveropartitne saradnje između vladinog, nevladinog, akademskog i realnog sektora (Quadruple Helix Model), a koji će voditi ka uspostavljanju inovativne prospreritetne ekonomije i društva baziranog na znanju, inovacijama i održivom preduzetništvu, a u kojem je IKT sektor jedan od vodećih sektora od nacionalnog značaja u Republici Srpskoj.
Kratkoročne mjere za uspostavljanje prosperitetnog preduzetničkog ekosistema moguće je sprovesti u smijeru aktivnije podrške IKT sektoru od strane vladinih institucija brzim reformama fiskalne politike, politikom i programima subvencionisanja naučnoistraživačkog rada u kompanijama i akademskoj zajedinici, uvođenjem elektronskog ID-a i sistemskoj digitalnoj transformaciji, transparentnosti javnih nabavki i antikoruptivnim aktivnostima koje će doprinijeti poboljšanju poslovnog okruženja. U dugom roku, sveobuhvatna reforma formalnog i neformalnog obrazovnog sistema u domenu uvođenja obavezne preduzetničke edukacije i digitalne pismenosti djece i mladih, rezultovaće pomijeranjem paradigme zapošljavanja u javnom sektoru ka paradigmi samozapošljavanja kao karijerne opcije, što će u dugom roku biti ”ulaznica” Republike Srpske u prosperitetno i bogato preduzetničko društvo – društvo znanja. Konkretno, kao ishod ovog istraživanja, u zaključku su predstavljene neke od konkretnih preporuka, od kojih se većina odnosi na vladin sektor, ali i na preostala tri sektora. U nastavku, studija se sastoji iz prvog dijela koji se odnosi na opis metodologije istraživanja i istraživačkog uzorka, kao i ograničenja u istraživanju. U drugom dijelu predstavljeni su deskriptivnom statistikom rezultati kvantitativnog istraživanja iz devet oblasti preduzetničkog ekosistema. Treći dio odnosi se na analizu odgovora eksperata iz IKT sektora na otvorena pitanja. Četvrti dio studije su zaključna razmatranja i preporuke proizašle iz analize.

Publikaciju “Analiza kvaliteta preduzetničkog ekosistema sektora informaciono-komunikacionih tehnologija Republike Srpske” možete preuzeti klikom na Analiza-kvaliteta-preduzetnickog-ekosistema-sektora-informaciono-komunikacionih-tehnologija-Republike-Srpske