EU fondovi

Evropska unija putem strukturnih i investicionih fondova finansira širok raspon projekata i programa kao što su:

Urbani i regionalni razvoj
Zapošljavanje i socijalna uključenost
Poljoprivreda i ruralni razvoj
Pomorska i ribarska politika
Istraživanja i inovacije
Humanitarna pomoć

Obzirom da BiH još nije počela pristupne pregovore sa EU, većina ovih grant linija je nedostupna. U nekim linijama moguće je učestvovati kao koaplikant sa drugim partnerima iz EU zemalja. U zavisnosti od programskog perioda (npr. 2021-2027) te programa ili programske grupe (npr. Horizon Europe, CEF, Erasmus+…), može se aplicirati na veći broj poziva među kojima su i programi podrške digitalizaciji SME. Lista otovorenih poziva može se vidjeti na ovom linku a izdvajamo Digital Europe Programme.

Pored EU fondova i pojedine zemlje EU/EEZ imaju svoje fondove iz kojih se dodjeljuju grant sredstva aplikantima, među koje spadju i MSME. Dostupnost sredstava, namjenu i način aplikacije može se vidjeti na web stranicama ambasada pojedinih zemalja. Npr. Ambasada Švajcarske listu dostupnih javnih poziva objavljuje na zvaničnoj web stranici.